Schemat kolorów

Regulamin sklepu

 • I. Słowniczek (użyte w Regulaminie pojęcia)
  • 1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.
  • 1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  • 1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
  • 1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej biurocentrum.net
  • 1.5. Platforma zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem biurocentrum.net, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
  • 1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.
  • 1.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ) ul. Karpia 31 61-619 Poznań) Ul. Karpia 31 61-619 Poznań a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.
  • 1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
  • 1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
  • 1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.
  • 1.11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 1.12. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.
 • II. Postanowienia ogólne
  • 2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
  • 2.2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz) Ul. Karpia 31 61-619 Poznań
  • 2.3. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.
  • 2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  • 2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu biurocentrum.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • 2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy zakupowej.
  • 2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • III. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży
  • 3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową biurocentrum.net, dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
  • 3.2. Ilość pozycji przygotowywanego Zamówienia, ilość Towarów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) widoczna jest w zakładce Koszyk
  • 3.3. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy co wymaga formy pisemnej.
  • 3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
   • a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
   • b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach netto i brutto
   • c.) metoda płatności,
   • d.) sposób dostawy,
   • e.) koszt dostawy,
   • f.) łączna wartość zamówienia.
  • 3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
  • 3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  • 3.7. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym "Rejestracja zamówienia nr ... ".
  • 3.8. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail "Rejestracja zamówienia nr…".
  • 3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • IV. Dostawa
  • 4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • 4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) Ul. Karpia 31 61-619 Poznań , przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary osobiście.
  • 4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 15,00 zł. plus 23%vat to jest 18,45 zł. Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.
  • 4.4. Termin realizacji dostawy wynosi w zależności od zamawianych artykułów od 1 do 31 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  • 4.5. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu.
 • V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  • 5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni
  • 5.2. Termin 14 dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
  • 5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
   BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) z dopiskiem “Zwrot”
  • 5.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • 5.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 • VI. Reklamacje dotyczące Towarów
  • 6.1. BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • 6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@biurocentrum.net. BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • 6.3. BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych, dalej: RODO) jest Usługodawca - BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) Ul. Karpia 31 61-619 Poznań
  2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwyjest za pośrednictwem adresu e-mail biuro@biurocentrum.net.
  4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adrese-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
  6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i niewarunkuje realizacji złożonego zamówienia.
  7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takiedane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia odumowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies tutaj.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
  10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Dane osobowe będą przechowywane przez okresnie zbędny do realizacji celów, w tym:
   • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
   • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
   • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożeniareklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
   • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
  14. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
  15. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
  16. W celu realizacji praw, o których mowa wpunkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail biuro@biurocentrum.net
  17. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystającze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 • VII. Postanowienia końcowe
  • 7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • 7.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BC Sp. z o.o. ( dawniej: Biuro Centrum Artur Jachimowicz ul. Karpia 31 61-619 Poznań)a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  • 7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wróć

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.